Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Offentligt udbud på levering af lyskilder og el-artikler

Randers Kommune udbyder hermed levering af lyskilder og el-artikler.

Tilbudsfristen er den 22. november 2017

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Emil Larsen på følgende e-mail:

Emil.Larsen@randers.dk

Spørgefrist er den 6. november 2017

Udbudsmaterialet findes her

En vejledende oversigt over, hvilke ændringer der er foretaget i udbudsmaterialet i forhold til det annullerede udbud (2017/S 197-404731), findes her.

Totalentreprise - Om- og tilbygning af daginstitutionen Tjørnesvinget Spentrup

Randers kommune udbyder i offentlig licitation udførelse af om- og tilbygning af daginstitutionen Tjørnesvinget i Spentrup.

Daginstitutionen er beliggende Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup.

Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:

Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, ABT93 samt Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i Totalentreprise med tildelingskriterium Økonomisk mest fordelagtige tilbud.  

Den samlede økonomiske ramme til gennemførelse af totalentreprisen som bygherre betaler den vindende totalentreprenør i forbindelse med udførelsen er kr. 5.300.000,- ekskl. moms. Der udbetales intet vederlag til tilbudsgiverne.

Udbuddet afholdes digitalt, som en offentligt licitation på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN436781

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 20. september 2017 efter kl. 16.00. 

Aflevering af tilbud:

Projektforslag og projektbeskrivelse afleveres anonymt i Miljø og tekniks kundecenter senest den 20. november 2017 kl. 12.00. Udbudsbrev på RIB Byggeweb Udbud angiver yderligere vilkår vedrørende afleveringen.

Offentliggørelse og åbning af tilbud:

Offentliggørelse af de indkomne projekter samt åbning af navnekuverter vil foregå på et møde for Børn og Skole, i uge 49-51.

Entrepriseoverdragelse:

Entrepriseoverdragelse vil finde sted hurtigst muligt efter at projektforslag og tilbud er vurderet og den samlede økonomi og projekt er godkendt af bedømmelsesudvalg og evt. byråd.

Projektets gennemførelse forudsætter de bevilgende myndigheders godkendelse.

Byggeriet:

Byggeriet omfatter en tilbygning på 450 m² som indeholder en atriumgård med udekøkken, 6 grupperum med tilhørende basisrum til 13 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn, garderober i tilknytning til grupperum og basisrum, 3 toiletrum for vuggestue- og børnehavebørn, udetoilet samt et handicaptoilet.

Ombygningen af den eksisterende bygning omfatter udvidelse af eksisterende køkken og sammenlægning af to gange to rum.

Udvendigt omfatter totalentreprisen etablering af p-pladser iht. institutionens størrelse.

Tidsplan

Udbyders tidsterminer fremgår af udbudsmaterialet med samlet aflevering 1. marts 2019.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og

ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

EU-udbud på udførelse af service af ABA-anlæg

Randers Kommune udbyder hermed servicering af ABA-anlæg.

Tilbudsfristen er den 20. november 2017 kl. 11.00

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til sanne.svendsen@randers.dk

NB! Randers Kommune er blevet opmærksom på nogle fejl i formlerne i tilbudslisten og der er derfor uploadet en ny tilbudsliste (version 3) den 17. november 2017. Version 3 indeholder ingen ændringer eller tilføjelser i forhold til version 2. Kun nogle formler er rettet. Tilbudsgivere, som har udfyldt version 2, er velkommen til at aflevere denne, og formlerne heri vil så blive korrigeret inden evaluering. Fejlene i formlerne har udelukkende den virkning af totalen ikke udregnes. 

Udbudsmaterialet kan hentes her

En vejledende oversigt over hvad der er ændret i forhold til det annullerede udbud (2017/S 197-405430) kan hentes her

Bilag 1 - Spørgsmål og svar - opdateret den 13.11.17

Bilag 2 - Tilbudsliste (version 3) - opdateret den 17.11.17

Udbud vedr. levering af forbehandlingsanlæg

Randers Kommune ønsker at anskaffe et anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger og institutioner i kommunen.

Udbudsmaterialet kan findes her

Rettelsesblad 1, inkl. spørgsmål og svar

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Frist for aflevering af prækvalifikationsansøgning er den 24.10.2017, kl.12:00.

Al kommunikation under udbudsprocessen skal ske skriftligt til COWI A/S, kontaktperson Louise Kreilgård på e-mail: lekd@Cowi.com


Vedr. ESPD
For vejledning i udfyldelse af ESPD henvises til kapitel 3 i vejledningen på:
https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/
Ordregiver anser ikke vejledningen som en del af udbudsmaterialet og er ej heller ansvarlig for eventuelle fejl i den.

Offentligt udbud på levering og montering af legepladsudstyr

Randers Kommune udbyder hermed levering og montering af legepladsudstyr.

Udbudsmaterialet findes her

Spørgsmål bedes rettes skriftligt til Rebekka Møller på e-mail: Rebekka.Mary.Moller@randers.dk

OBS: NY TILBUDSFRIST! - Tilbudsfristen er den 28.11.2017, kl. 11:00

OBS:
Tilføjelser er i udbudsmaterialet angivet med rød og fjernede elementer er overstreget (dette er dog ikke tilfældet ved plantegningerne, hvor der er tilføjet kompas samt mål).

Materialet er senest opdateret den 17.11.2017

Udbud på levering af sundheds- og plejefaglige vikarer.

På vegne af KomUdbud, udbyder Randers Kommune aftale på sundheds- og plejefaglige vikarer.

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarer til ordregivers enheder og institutioner. De omfattede vikargrupper er sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Udbuddet opdeles med delaftaler for hver af de tilmeldte kommuner.

Som tovholder for KomUdbud har Randers Kommune til opgave at varetage hele udbudsprocessen.

Se udbudsmaterialet samt alle bilag via nedenstående link. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive lagt på KomUdbuds hjemmeside (følg nedenstående link).

KomUdbuds hjemmeside 

Offentligt udbud vedrørende leasing af hjemmeplejebiler

Randers Kommune udbyder hermed leasing og servicering af hjemmeplejebiler til brug i Randers Kommune.

Tilbudsfristen er den 12. januar 2018 kl. 11:00.

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Emil Larsen på følgende e-mail:

Emil.Larsen@randers.dk

Udbudsmaterialet kan hentes via dette link

Bilag 1 - Spørgsmål og svar er opdateret den 13.11.2017

Abonnér på denne side