Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Du kan abonnere på udbud her 

EU-udbud på service af ABA-anlæg

Randers Kommune udbyder hermed servicering af ABA-anlæg.

Tilbudsfristen er den 22. februar 2018 kl. 11.00

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til sanne.svendsen@randers.dk

Udbudsmaterialet kan hentes her

Genudbud af "Om- og tilbygning af daginstitutionen Tjørnesvinget Spentrup"

Randers kommune har revideret og tilpasset det oprindelige udbudsmateriale og genudbyder hermed ”Om- og tilbygning af daginstitutionen Tjørnesvinget.” i offentlig licitation.

Daginstitutionen er beliggende Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup.

Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale, Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, ABT93 samt Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i Totalentreprise med tildelingskriterium Økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Den samlede økonomiske ramme til gennemførelse af totalentreprisen som bygherre betaler den vindende totalentreprenør i forbindelse med udførelsen er kr. 5.300.000,- ekskl. moms. Der udbetales intet vederlag til tilbudsgiverne for udarbejdelse af tilbud.

Udbuddet afholdes digitalt, som offentlig licitation på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN744821

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 13. december 2017 efter kl. 16.00.

Aflevering af tilbud:
Skitseforslag og projektbeskrivelse afleveres anonymt i Miljø og tekniks kundecenter senest den 24. januar 2018 kl. 12.00. Udbudsbrev på RIB Byggeweb Udbud angiver yderligere vilkår vedrørende afleveringen.

Offentliggørelse og åbning af tilbud:
Offentliggørelse af de indkomne projekter samt åbning af navnekuverter vil foregå på et møde for Børn og Skole, i uge 4-5.

Entrepriseoverdragelse:
Entrepriseoverdragelse vil finde sted hurtigst muligt efter at skitseforslag og tilbud er vurderet og den samlede økonomi og projekt er godkendt af bedømmelsesudvalg og evt. byråd.

Projektets gennemførelse forudsætter de bevilgende myndigheders godkendelse.

Byggeriet:
Byggeriet omfatter en tilbygning på 430-450 m² som indeholder 4 grupperum til 96 børnehavebørn, garderober i tilknytning til grupperum, 2 toiletrum for børnehavebørn, udetoilet samt et handicaptoilet. Derudover ønskes en atriumgård med udekøkken, men dette er dog ikke et ufravigeligt krav.

Ombygningen af den eksisterende bygning omfatter udvidelse af eksisterende køkken og sammenlægning af to gange to rum.

Udvendigt omfatter totalentreprisen etablering af p-pladser iht. institutionens størrelse.

Tidsplan:
Udbyders tidsterminer fremgår af udbudsmaterialet med samlet aflevering 1. april 2019.

Arbejdsklausul:
Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

Om- og tilbygning af Bocenter Harridslev

Offentlig udbud i fagentreprise om- og tilbygning af Bocenter Harridslev, Kernen, Purager, 1,3,5 8930 Randers NØ.

Udbudsmateriale kan fra mandag den 15. januar 2018 kl. 12.00 læses på byggeweb via søgning på TN nummer:  TN280510

Frist for afgivelse af bud mandag den 5. februar 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

Arkitektfirmaet Bang og Jeppesen: Byggeleder Henning Jeppesen, telefon 6173 6393

Tilbudsindhentning på intelligente skraldespande

Randers Kommune annoncerer hermed sin tilbudsindhentning på levering af intelligente skraldespande i overensstemmelse med udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 3.

Tilbudsfristen er den 19. februar 2018 kl. 14:00

Eventuelle spørgsmål bedes rettet skriftligt til Kenneth Andersen på følgende e-mail:

Kenneth.Andersen@randers.dk

Annonceringsmaterialet med tilhørende bilag kan hentes her

Høring af kommende udbud på møbler til skolerne

Randers Kommune planlægger et udbud på møbler til skolerne. Dele af materialet sendes hermed i høring med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelser i forhold til at kunne byde på området. Opmærksomheden henledes særligt på tilbudslisten, kravspecifikationen og spørgeskemaet.

Fristen for indsendelse af svar er den 1. februar kl. 12.00

Svar sendes via e-mail til sanne.svendsen@randers.dk

Vær opmærksom på at det offentliggjorte materiale i forbindelse med denne høring er udkast. Der kan således ske ændringer i materialet inden det kommende udbud påbegyndes. Dialogen og udkastet i forbindelse med høringen kan ikke anvendes til fortolkning af det endelige udbudsmateriale.

Høringsmaterialet kan hentes her

Ombygning af Dronningborg Aktivitetscenter

Randers kommune udbyder i offentlig licitation ombygning af Dronningborg Aktivitetscenter.

Dronningborg Aktivitetscenter er beliggende Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ.

Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:
Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, AB92 samt Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i fagentrepriser med tildelingskriterium Laveste bud.


Licitationen er opdelt i følgende fagentrepriser:

- Terræn, mur & betonentreprisen Jord-, terræn-, kloak-,beton- og murerarbejdet.

- Tømrer/snedkerentreprisen Tømrer-, snedker- og tagdækningsarbejdet.

- Smedeentreprisen Konstruktionstål- og smedearbejdet

- VVS og blikkenslagerentreprisen VVS- og blikkenslagerarbejdet.

- Ventilationsentreprisen Ventilationsarbejdet og teknisk isolering.

- El entreprisen El arbejdet, stærk og svagstrøm.

- Gulvbelægningsentreprisen Gulvbelægningsarbejdet.

- Malerentreprisen Malerarbejdet.


Licitationen afholdes digitalt, som en offentlig licitation på RIB Byggeweb Udbud.
Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til licitationen findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN 392729
Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af licitationen i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 31. januar 2018 efter kl. 18.00.

Licitation:

Åbning af tilbud vil foregå i lokale E.3.05 den 22. februar 2018 kl. 13:30 på Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

Byggeriet omfatter:

Byggesagen omfatter ca. 1050 m² ombygning i eksisterende etagebygning og tilbygning af ca. 30 m² nyt ankomstområde og ca. 30 m² ny redskabsbygning med tagterrasse.

I stueetagen etableres nyt ankomstområde med vindfang, lounge og arbejdsplads. Toiletkerne bestående af hygiejnerum og handicaptoilet nyetableres. Kontorrum tilpasses og i bygningens østlige ende udføres nye hvilerum med tilhørende toiletter og hygiejnerum.

På 1. sal etableres café og køkken og toiletkerne i mellembygning bestående af hygiejnerum, toilet og handicaptoilet ombygges.

På 2. sal i tidligere café og køkken etableres nye aktivitetsrum. I mellembygning ombygges samme toilet- og hygiejnefaciliteter.

Arbejderne omfatter blandt andet nye gulv-, væg- og loftkonstruktioner, lette ydervægge, facadepartier, indvendige døre og fast inventar. Etablering af ventilation, røgventilation, CTS og ombygning af el- og vvs- installationer. Generel maleristandsættelse af malebare overflader i de ombyggede zoner.

I arbejdet indgår også udvendige terrænarbejder. Der etableres ny adgang til ankomstområdet som skærer sig ind i det stigende terræn adskilt af støttemur med bænk. Ved ankomstområdet etableres parkeringspladser for handicapbusser.

Belægning om ny redskabsbygning suppleres og omlægges.

Tidsplan:

Byggearbejderne forventes, under myndighedernes godkendelse, påbegyndt ultimo april 2018 og afsluttet senest ved udgangen af december 2018.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og

ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

 

Offentligt udbud: Indsamling af rest- og organisk affald, genbrugsmaterialer og miljøkasser i Randers Kommune

Randers Kommune udbyder hermed opgaven vedr. indsamling af rest- og organisk affald, genbrugsmaterialer og miljøkasser.

Udbudsmaterialet kan hentes her

Spørgsmål til udbuddet kan sendes skriftligt til:
Allis Jacobsen på e-mail: asj@randers.dk

Fristen for aflevering af tilbud er d. 12.02.2018, kl. 11:00.
For yderligere information om udbuddet hent ovenstående udbudsmateriale.