Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Projekt Havndal Skole

Projekt Havndal Skole er en gennemgribende ombygning flere steder på skolen. Der om- og tilbygges til ny børnehave og SFO del, total renovering indvendigt af bygning fra 1900 og mindre om- og tilbygninger. Alle klasselokaler ventileres.

Udbudsstart: 30.06.2017 12:00

Afleveringsfrist: 11.08.2017 12:00

Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på TN766634 – Havndal Skole

Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 30.06 2017.

Begrænset EU-udbud af energimærkning

Indledning

Randers Kommune udbyder energimærkning af kommunes ca. 220 kommunale ejendomme med et samlet bygningsareal på ca. 450.000 m2. Alle ejendomme er ejet af Randers Kommune.

Opgaven omfatter følgende:

 • Udarbejdelse og indberetning af energimærker
 • Udarbejdelse tekniklister på anlæg der forbruger energi eller benyttes i forbindelse med driften af bygningen
 • Fotodokumentation for større anlæg, eksempelvis gasfyr, ventilationsanlæg, varmepumpe og el-tavler

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven, og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase. Udbudsbetingelsernes afsnit 2 (prækvalifikationsbetingelser) indeholder vilkårene for at søge om prækvalifikation, hvorimod afsnit 3 (tilbudsbetingelser) indeholder vilkårene for efterfølgende at afgive tilbud. Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan hentes her

NB! Udbudsmaterialet er opdateret den 23.08.2017

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbetingelser - opdateret den 23.08.2017
 • Bilag 1 – Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)
 • Bilag 2 – Støtteerklæring
 • Bilag 3 – Konsortieerklæring 
 • Bilag 4 – Udkast til kontrakt - opdateret den 23.08.2017
  • Kontraktbilag A – Kravspecifikation
  • Kontraktbilag B – Tilbudsbesvarelse
  • Kontraktbilag C – Ejendomsliste og prisskema - opdateret den 23.08.2017
  • Kontraktbilag D – Spørgsmål & svar - opdateret den 23.08.2017
 • Bilag 5 – Skabelon for teknikliste
 • Bilag 6 – Standardliste for bygningsdele og tekniske installationer

Frist for aflevering af ansøgning

Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 30.08.2017, kl. 12.00

Ansøgningen skal være modtaget inden ovenstående frist og skal afleveres på følgende adresse:

Tolstrup & Hvilsted

Att.: Mathias Grøn
Myntevej 5
8920 Randers NV

Spørgsmål og svar

Randers Kommune opfordrer ansøgere/tilbudsgivere til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle henvendelser og spørgsmål sendes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk med emnet: "Spørgsmål – Udbud af energimærkning for Randers Kommune” i henhold til tidsfristerne i udbudsbetingelsernes punkt 1.7.

I prækvalifikationsfasen vil spørgsmål og svar blive offentliggjort på https://erhverv.randers.dk/udbud-og-annonceringer/udbud/. I tilbuds- og forhandlings-fasen vil spørgsmål og svar alene blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere.

Særligt vedr. Bilag 1 – Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

Opmærksomheden henledes på, at Bilag 1 er en XML-fil. Nedenfor fremgår det, hvordan XML-filen downloades og udfyldes:

 1)   Download XML-filen i Bilag 1 ved at højreklikke på XML-filen og vælg ”Gem link/destination som”. Herefter gemmes XML-filen på den ønskede placering på computeren

2)   Upload/indlæs XML-filen fra den valgte placering på computeren til hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da (se illustration i udbudsbetingelsernes punkt 2.1.1)

3)   Herefter udfyldes ESPD’et. Det bemærkes, at XML-filen udelukkende kan udfyldes på ovenstående hjemmeside

4)   Når ESPD’et er udfyldt vælges knappen ”Eksporter/Oversigt”

5)   Herefter trykkes der på knappen ”Download as” nederst på siden, hvorefter ESPD’et kan downloades i XML format og/eller PDF format

Spørgsmål & svar
Spørgsmål & svar opdateres løbende i dokumentet ”Kontraktbilag D – Spørgsmål & svar”.

Offentligt udbud på levering af lyskilder og el-artikler

Randers Kommune udbyder levering af lyskilder og el-artikler til kommunen.

Tilbudsfristen er den 2. oktober 2017 kl. 11:00

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Emil Larsen via e-mailadressen: Emil.Larsen@Randers.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her på siden i anonymiseret form (dog ikke i uge 34 og 35).

Opdateret udbudsmateriale, herunder med spørgsmål og svar af den 12. september 2017, kan nu hentes via linket nedenfor

Udbudsmateriale opdateret den 12-09-2017 kan hentes her

Offentligt udbud på levering af ortopædisk fodtøj til KomUdbud

KomUdbud v. Randers Kommune udbyder hermed levering af ortopædisk fodtøj, herunder fodindlæg samt tilretninger af eget fodtøj.

Tilbudsfristen er den 29.09.2017, kl. 11:00

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Rebekka Møller på e-mail:
Rebekka.Mary.Moller@randers.dk

Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden (dog ikke i uge 35 og 36).

Udbudsmaterialet kan findes her

Opdateret den 20.09.2017

Obs!!
Udbuddet er et genudbud. Ændringer foretaget fra første udbud er markeret med grønt. Tilbudslisten er ændret væsentligt, der er dog ikke markeret med grønt, da ordregiver ønsker at tilbudsgivere tager konkret stilling til tilbudslisten. 

Totalentreprise - Om- og tilbygning af daginstitutionen Tjørnesvinget Spentrup

Randers kommune udbyder i offentlig licitation udførelse af om- og tilbygning af daginstitutionen Tjørnesvinget i Spentrup.

Daginstitutionen er beliggende Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup.

Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:

Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, ABT93 samt Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i Totalentreprise med tildelingskriterium Økonomisk mest fordelagtige tilbud.  

Den samlede økonomiske ramme til gennemførelse af totalentreprisen som bygherre betaler den vindende totalentreprenør i forbindelse med udførelsen er kr. 5.300.000,- ekskl. moms. Der udbetales intet vederlag til tilbudsgiverne.

Udbuddet afholdes digitalt, som en offentligt licitation på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN436781

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 20. september 2017 efter kl. 16.00. 

Aflevering af tilbud:

Projektforslag og projektbeskrivelse afleveres anonymt i Miljø og tekniks kundecenter senest den 20. november 2017 kl. 12.00. Udbudsbrev på RIB Byggeweb Udbud angiver yderligere vilkår vedrørende afleveringen.

Offentliggørelse og åbning af tilbud:

Offentliggørelse af de indkomne projekter samt åbning af navnekuverter vil foregå på et møde for Børn og Skole, i uge 49-51.

Entrepriseoverdragelse:

Entrepriseoverdragelse vil finde sted hurtigst muligt efter at projektforslag og tilbud er vurderet og den samlede økonomi og projekt er godkendt af bedømmelsesudvalg og evt. byråd.

Projektets gennemførelse forudsætter de bevilgende myndigheders godkendelse.

Byggeriet:

Byggeriet omfatter en tilbygning på 450 m² som indeholder en atriumgård med udekøkken, 6 grupperum med tilhørende basisrum til 13 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn, garderober i tilknytning til grupperum og basisrum, 3 toiletrum for vuggestue- og børnehavebørn, udetoilet samt et handicaptoilet.

Ombygningen af den eksisterende bygning omfatter udvidelse af eksisterende køkken og sammenlægning af to gange to rum.

Udvendigt omfatter totalentreprisen etablering af p-pladser iht. institutionens størrelse.

Tidsplan

Udbyders tidsterminer fremgår af udbudsmaterialet med samlet aflevering 1. marts 2019.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og

ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

Abonnér på denne side