Gravearbejde

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone) skal du have tilladelse fra kommunen.

Betingelser for udførsel af ledningsanlæg er blevet revideret pr. 8. februar 2015.

Ansøgningsfrist private fællesveje: 20 arbejdsdage

Ansøgningsfrist kommuneveje: 8 arbejdsdage

Ved akutte opgaver, rørsprængning og lignende udføres arbejdet og efterfølgende søges gravetilladelse.

Afspærringsplaner skal være i henhold til  "afmærkning af vejarbejder m.m." september 2016.
På Vejdirektoratet side: Vejregler kan du finde flere oplysninger omkring afmærkning af vejarbejder m.v.

Ved opgravning på kørebane skal der vedhæftes en afspærringsplan, som skal godkendes af Østjyllands Politi og Randers Kommune inden tilladelsen gives. Den vedhæftede afspærringsplan videresender Randers Kommune til politi og øvrige myndigheder.

Se betingelser her inden du ansøger

Digital graveansøgning skal findes via VIRK.dk.

Ansøgning om tilladelse til gravearbejde

For at færdigmelding og administrerer udstedte gravetilladelser, herunder anmodning om forlængelse af graveperioden, skal der bruges den 4 cifret kode der blev tilsendt i forbindelse med gravetilladelsen.

Færdigmelding og administration af gravearbejde

Randers kommune har en frivillig ordning, som indebærer, at Randers kommune opkræver et beløb til dækning af slidlag ved ledningsejeren i henhold til prisliste.

Prisliste på retablering slidlag 2016/2017

Ved private fællesveje i byzone skal entreprenør/ledningsejer orientere de berørte grundejere.

Partshøring ved private fællesveje er kun over for ejeren af vejen, som ikke kan modsætte sig, at der bliver gravet i vejen. Det er Randers kommune, der skal lave partshøring.

Kort over kommunevej og private fællesveje

Kort der viser igangværende tilladelser og færdigmeldinger

Klik dig videre til yderligere information

Opgravning ved Randers Havn

Opgravning i vejareal på Randers Havn kræver tilladelse udstedt af havnekontoret.

Tilladelsen skal indhentes før arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er afsluttet skal det færdigmeldes hos Randers Havn. Det er havnens priser for reetablering, der er gældende i forbindelse med gravearbejde på havnens areal.

Du finder et link til havnens hjemmeside for opgravning

Randers Havn hjemmeside omkring gravetilladelser.

Se her inden ansøgning

Vigtigt. Inden ansøgning, så gå ind under afspærringsplaner, hvor du kan downloade afspærringsplaner i Word-format fra afmærkningsbekendtgørelsen.

Når du har downloadet den rigtige afspærringsplan kan du tilføje eller strege skilte ud. Den færdige plan vedhæftes ansøgningen (punkt under selve ansøgningen). Du skal stadigvæk skrive, hvilken plan du bruger.

Husk at markere opgravningsområdet på kort under ansøgning, eller vedlæg kort, ellers bliver der ikke givet tilladelse.
Er det mange veje på samme opgravning, så vedhæft et kort, men husk at søge alle vejene (gøres i forbindelse med ansøgningsproceduren).

Opgravning i vejareal kræver tilladelse udstedt af Miljø og Teknik - Veje og Trafik. Der ansøges elektronisk via Virk.dk. Eventuelle vedhæftede filer skal være i PDF- eller Word-format.

De ledningsejere og entreprenører, der ikke er oprettet i Randers Kommunes register, skal henvende sig til Veje og Trafik, inden der søges om opgravningstilladelse.

Efter afslutning af opgravningsarbejdet skal ledningsejeren altid færdigmelde arbejdet senest 5 arbejdsdage efter. Samtidig skal det berørte asfaltareal indberettes. Færdigmeldingen skal også fremsendes elektronisk. Find link andet sted på siden.  

Regler for opgravning og reetablering af ledningsgrave i kommuneveje og private fællesveje (i byzone) er beskrevet i 'Betingelser for udførsel af ledningsanlæg på vejareal i Randers Kommune'.