Stor tilfredshed med behandling af byggesager

I år forventer Randers Kommune at behandle 1500 byggesager. Det giver travlhed hos de syv sagsbehandlere og to administrative medarbejdere, som skal håndtere sagerne. Alligevel er tilfredsheden med deres arbejde stor.

08. december 2015 - Oprettet af Steven Holst

Hver gang Randers Kommune træffer afgørelse i en byggesag bliver der sendt et spørgeskema retur sammen med afgørelsen. I spørgeskemaet kan borgeren eller virksomheden, som har søgt om byggetilladelse, give deres mening til kende om sagsbehandlingen, forløbet, sagsbehandlingstiden mv. ”Langt fra alle benytter denne mulighed, men blandt de 30, der har svaret siden sommerferien har de 29 været tilfredse eller meget tilfredse med forløbet,” fortæller Søren Fonseca, der er leder af Byg i Randers Kommune.

55 % af sagerne klares inden for 20 dage
Ud af de 1.500 årlige sager kræver ca. halvdelen en byggetilladelse. Resten er byggeanmeldelser, hvor kommunen blot skal reagere, hvis det anmeldte er i strid med reglerne. I 55 % af sagerne, hvor der søges byggetilladelse, bliver tilladelsen givet inden for kommunens servicemål på 20 arbejdsdage.
”Hvis vi korrigerer for den tid, hvor vi som led i byggesagsbehandlingen afventer materiale eller svar fra en ansøger er det 80 % af vores sager, som bliver behandlet inden for 20 dage. Det er vel at mærke 20 dage inklusiv søndage og helligdage,” tilføjer Søren Fonseca.
I længerevarende sager gør det sig ofte gældende, at særlige tilladelser eller lovpligtige høring- og klagefrister kommer i spil. I tilfældet med høringer og klagefrister kan behandlingen trække ud med et par måneder.

Byggesager skal lykkes
En yderligere årsag til, at nogle byggesager trækker ud skyldes, at Randers Kommune rigtig gerne vil medvirke til at ansøgernes byggeprojekter lykkes.
”Vi er meget opmærksomme på at hjælpe og komme med alternative løsninger, når vi kan se at et projekt kolliderer med anden lovgivning. Det nemmeste ville være at sige ”nej” i sådanne tilfælde og få sagen afsluttet inden 20 dage. Men da det som kommune gælder om at få ting til at lykkedes, vil vi hellere bruge lidt længere tid på at få ansøgernes spændende projekter realiseret, fremfor at skylle dem ud med badevandet ved blot at give afslag. Det er derfor yderst sjældent at en byggesag ender med afslag,” forklarer Søren Fonseca.

Kun digitale ansøgninger
Tidligere kunne man indsende en byggeansøgning pr. brev eller email. I dag bruger Randers Kommune udelukkende det landsdækkende system ”Byg og Miljø”, som har digitaliseret byggesagsbehandlingen fuldstændigt. Systemet er fortsat nyt og derfor bruges der en del tid på at vejlede borgere og virksomheder i brugen af systemet. Målet er, at systemet skal medvirke ti l at sagerne i højere grad bliver fuldt oplyste fra start, hvormed byggesagsbehandlingen kan ske hurtigere. I dag mangler der materiale i to ud af tre ansøgninger om byggetilladelse, hvilket er med til at forlænge behandlingen af sagen.
”Derfor er ansøgeren i høj grad også selv med til at påvirke den tid, der går med sagsbehandling og dermed prisen for byggetilladelsen,” siger Søren Fonseca og tilføjer:
”Hvis ansøgningen er fyldestgørende fra starten, sparer vi tid på unødig korrespondance med ansøgeren.”

Digitalt arkiv færdigt om et år
På webadressen www.weblager.dk kan enhver finde færdigbehandlede byggesager på ejendomme i de kommuner, der er tilmeldt registret. Det er Randers Kommune, og i øjeblikket mangler man kun at digitalisere gamle byggesager fra den tidligere Nørhald Kommune og fra Langå. Dette arbejde ventes at være færdigt inden for et års tid, vurderer Søren Fonseca. Alle nye sager bliver automatisk lagt på weblager.dk, når sagen afsluttes.

Fakta
Når der bliver søgt om byggetilladelse er det Randers Kommunes pligt at påse, at byggeriet sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Mere præcist skal kommunen vurdere byggeriet i forhold til 22 forskellige love herunder planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, byfornyelsesloven, lov om offentlige veje, lov om private fællesveje mm.

Randers Kommune opkræver byggesagsgebyr for medgået tid på 580 kr. pr. time. For simple konstruktioner opkræves et fast gebyr på 1.160 kr.

Se mere om byggeri på www.byggeri.randers.dk