Travlhed i byggesag giver længere sagsbehandlingstid

Randers Kommune får mange byggeansøgninger i øjeblikket, og der er derfor længere sagsbehandlingstid end normalt. Sagsbehandlingstiden afkortes, hvis du husker, at få alle oplysninger er med fra starten.

06. oktober 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Når du søger om byggetilladelse, kan du ved at følge denne tjekliste få din sag behandlet uden forsinkelser. Utilstrækkelige eller manglende oplysninger betyder nemlig ofte, at sagen bliver sendt tilbage til dig med forsinkelser til følge. Som regel er det en situationsplan, tilbud på byggeskadeforsikring eller en fuldmagt, der mangler.

I tjeklisten herunder kan du se, hvad du skal huske.

Læs mere og ansøg om byggetilladelse

TJEKLISTE

Her er hvad en ansøgning skal indeholde

 • Angivelse af navn og adresse på ansøger og angivelse af kontaktperson i sagsbehandlingsprocessen, hvis der ikke er tale om samme person.
 • Ansøgning skal være underskrevet af ejeren af ejendommen. Alternativt skal der foreligge fuldmagt til det ansøgte og til ansøger fra samtlige ejere af ejendommen. Foreninger, selskaber o.lign. kan dog tegnes af en tegningsberettiget person, hvis denne underskriver på foreningens eller selskabets vegne.
 • Angivelse af adresse og matrikelnummer for det ansøgte.
 • Fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges tilladelse til, herunder beskrivelse af benyttelse af bebyggelsen.
 • Tegningsmateriale skal indeholde målestoksforhold og nordpil.
 • I givet fald, begrundet ansøgning om dispensation fra lokalplan/byplanvedtægt.
 • I givet fald, begrundet ansøgning om fravigelse fra deklarationer.
 • I givet fald, begrundet ansøgning om tilladelse eller dispensation fra andre love, hvor kommunen er myndighed, herunder eventuel begrundet ansøgning om landzonetilladelse.
 • Ved opførelse eller etablering af ny bolig, skal der vedlægges et tilbud på byggeskadeforsikring, hvis ejeren ikke selv står for opførelsen til eget brug.

Tegningsmateriale

 • Beliggenhedsplan med oplysning om grundstørrelse, etageareal og bebyggelsesprocent. Samtlige nye og eksisterende bygninger skal påtegnes. Ubebyggede arealers disponering, herunder opholds-, adgangs- og parkeringsarealer skal vises. Ansøgte bygninger skal målsættes til nabo- og vejskel. Ved grunde med terrænhældning skal eksisterende og fremtidige højdekurver vises, og der skal redegøres for udførelsen af terrænspring.
 • Plantegning med angivelse af bygningers ydre dimensioner.
 • Snittegninger med angivelse af bygningers højder (både indvendig og udvendig), gulvkoter samt hvilke materialer og dimensioner, det er udført af.
 • Facadetegninger med angivelse af døre, vinduer, tag samt materialer til ydervæg og tag.