PCB affald

Her kan du finde vejledning om håndtering af PCB-affald i bygge- og anlægsbranchen.

Beskrivelse af PCB

PCB er en gruppe kemiske forbindelser i materialer, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet. Det indgik i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger og forskellige elektriske komponenter. PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden.

PCB er et miljøfremmed stof, der ophobes i miljøet. Det har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang at anvendelsen blev forbudt midt i 1970'erne. PCB måtte dog anvendes frem til 1980 til forsegling i termovinduer. PCB–holdigt affald skal indsamles og destrueres, hvilket sker ved forbrænding ved høj temperatur.

Inden bygge- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, i en bygning fra 1950-1977, bør der foretages en screening af bygningen. Skemaet finder du nedenfor og skal efterfølgende sendes til Randers Kommune, Miljø og Teknik.

Screeningsskema for PCB

Randers Kommunes vejledning om håndtering af PCB-holdigt affald følger generelt følgende retningslinjer:

Hvornår skal du være opmærksom?

PCB blev anvendt indenfor byggeindustrien i perioden ca. 1950–1977. Hvis du f.eks. skal skifte termoruder eller fuger i bygninger fra denne periode, skal du være opmærksom på om der er PCB i de anvendte fuger. 

Se PCB-guiden her

Hvornår skal du screene for PCB?

Inden nedrivninger eller renoveringsopgaver skal du undersøge om bygningen, anlægget eller dele heraf er fra perioden 1950-1977. Er fuger, termovinduer eller andre bygningsdele fra perioden ca.1950-1977, eller er der tvivl om oprindelsen, skal der foretages kortlægning for PCB. Kortlægningen skal foretages af et akkrediteret laboratorium.

Dokumentation for screening og evt. kortlægning fremsendes til Randers Kommune i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald fra bygge- eller anlægsaktiviteter. Blanketter til brug for screening og anmeldelse af byggeaffald kan hentes via boksene i højre side.

Hvordan håndterer og bortskaffer jeg PCB-holdigt affald?

Ved håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald skelnes mellem mængden af PCB i affaldet og affaldets art. 

Farligt affald med mere end 50 mg PCB/kg

Fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk eller andet affald med mere end 50 mg PCB/kg er farligt affald, der skal anmeldes til Randers Kommune, der anviser bortskaffelse til godkendt modtager.

Murværk og ikke forbrændingsegnet affald med mindre end 50 mg PCB/kg

Murværk og andet ikke forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1  - 50 mg PCB/kg anvises til bortskaffelse på Randers Affaldsterminal.

Forbrændingsegnet affald med mindre end 50 mg PCB/kg

Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg - 50 mg PCB/kg skal bortskaffes til forbrænding på godkendt affaldsforbrændingsanlæg.

Andet PCB-holdigt udstyr

Elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper samt højspændingsinstallationer, herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, kan indeholde PCB, hvis det er fra perioden 1950-1986. Det skal derfor håndteres som PCB-holdigt affald.

Hvis du vil vide mere

Du kan få mere information ved at læse "Regeringens handlingsplan for PCB".