Farligt affald

Virksomheden skal altid sortere farligt affald fra det øvrige affald. Farligt affald skal sendes til specialbehandling.

Hvilke virksomheder gælder det for?

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune.

Eksempler på farligt affald:

 • Olieaffald
 • Kemikalieaffald
 • Batterier
 • Malingrester
 • Affedtningsmidler
 • Diverse filtre
 • Spraydåser
 • Lysstofrør og elsparepærer

Der gælder særlige bestemmelser for følgende typer farligt affald:

 • Klinisk risikoaffald
 • Forurenet jord
 • Asbest – stærkt støvende
 • Eksplosivt affald
 • Batterier

Bemærk, at Randers Kommune har udarbejdet særlige regler for opbevaring af olie og kemikalier, læs det her.

Lav en anmeldelse af dit farlige affald

Hvor skal affaldet afleveres?

Farligt affald kan mod betaling efter vægt afleveres på Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

Virksomheden må aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne mod køb af mærkat til farligt affald. Der er kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3500 kg.
Hvis virksomheden har mere end 200 kilo farligt affald, skal der laves en aftale med en aftager af farligt affald.

Ønsker virksomheden en kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen, skal kvitteringen printes og udfyldes inden ankomst til pladsen. Pladsmanden kvitterer for modtagelsen ved aflevering.

Bemærk, afhentning af farligt affald skal ske efter aftale med en transportør, der er godkendt til at transportere farligt affald.

Kontakt Randers Kommunes virksomhedskontor på miljoe@randers.dk  for flere oplysninger.

Særligt for dette affald

Farligt affald må ikke blandes og skal opbevares i henhold til Randers Kommunes forskrift for opbevaring af farligt affald.

Når farligt affald afhentes, skal det være emballeret, så indholdet ikke kan trænge ud og give problemer for sundhed og miljø. For at forebygge forurening som følge af opbevaring af store mængder farligt affald, skal det afleveres mindst en gang om året.

Hvorfor skal farligt affald frasorteres?

Farligt affald er affald, som f.eks. er brandfarligt, farligt for sundheden eller for miljøet. Selv små mængder farligt affald kan have en meget stor effekt på miljøet eller vores sundhed, derfor skal det altid afleveres til specialbehandling.