Affaldsfraktioner og takster

På de underliggende sider finder du oplysninger om de forskellige fraktioner, og hvordan de skal behandles. Det er også her, at du kan finde de forskellige takster for de selvsamme fraktioner.

Batterier og akkumulatorer

Virksomheder skal altid sortere batterier og akkumulatorer fra det øvrige affald. Batterier med tungmetaller og blyakkumulatorer er farligt affald, som skal til speciel behandling.

Bygge- og anlægsaffald

Her kan du finde information om sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald - både for erhverv og for private.

Deponi

Alt affald til deponering skal deklareres inden det leveres på Randers Affaldsterminal. Der er en sagsbehandlingstid på op til 5 arbejdsdage for accept af modtagelse af affaldet. Hvis affaldet ikke er opført på positivlisten, kan du kontakte Affaldskontoret for videre anvisning.

Elektrisk og elektronisk udstyr

Virksomheden skal sortere elektriske og elektroniske produkter fra det øvrige affald uanset mængden. Elektriske og elektroniske produkter er stort set alt, hvad der er ledning på og/eller batterier i.

Emballage af plastik

PP-plast, PE-plast, PS-plast og PET-plast skal sorteres fra til genanvendelse uanset mængden.

Farligt affald

Virksomheden skal altid sortere farligt affald fra det øvrige affald. Farligt affald skal sendes til specialbehandling.

Forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, som ikke er egnet til genanvendelse. Det må ikke indeholde genanvendeligt pap, papir, plast eller andet genanvendeligt affald.

Jord

Jord, der ikke er forurenet og ikke stammer fra kortlagte arealer, offentlig vej eller arealer i byzone, må flyttes uden anmeldelse. Flytning af andet jord skal meldes til kommunen.

Klinisk risikoaffald

En del af det affald, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, er uegnet til bortskaffelse gennem de almindelige affaldsordninger.

Pap og karton

Virksomheden skal altid sortere rent pap og karton fra det øvrige affald – uanset mængden. Pap og karton skal bortskaffes til genanvendelse.

Papir

Virksomheden skal altid sortere papir fra det øvrige affald – uanset mængden. Papiret skal afleveres rent og tørt til genanvendelse.

PCB affald

Her kan du finde vejledning om håndtering af PCB-affald i bygge- og anlægsbranchen.

PVC

Virksomheder skal altid sortere PVC fra det øvrige affald – uanset mængden. PVC skal sorteres i hård PVC til genanvendelse og blød PVC til deponering.

Takster

Her finder du taksterne for aflevering af erhvervsaffald i Randers Kommune i 2017