Administrationsgebyr

Tidligere har alle virksomheder med en årlig omsætning på 300.000 kr. og derover betalt et administrationsgebyr for affald.

Opkrævning af administrationsgebyret ophører

I henhold til §56 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012, skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder til dækning af kommunens generelle omkostninger af administrativ karakter, der ikke kan henføres til de enkelte ordninger. 

Behovet for opkrævning af administrationsgebyret for erhvervsaffald er reduceret de senere år, hvilket medfører at de direkte og indirekte udgifter til opkrævningen er ganske betragtelige i forhold til indtægtsbehovet. Samtidig er der de senere år oparbejdet et overskud på området på ca. 1,3 mio. kr. Byrådet har derfor vedtaget ikke at opkræve det fastsatte gebyr på 240 kr. + moms i 2016 og at administrationsgebyret for 2017 fastsættes til 0 kr.

Det er kun virksomheder inden for bestemte brancher og virksomhedsformer, samt kun dem med en omsætning på over 300.000 i henhold til SKATs oplysninger, der har været omfattet af gebyrreglerne. Gebyret er blevet opkrævet på CVR-nummeret.

Opkrævningen af gebyret er, grundet de mange regler, administrativt meget omkostningstungt at opkræve. Forvaltningen har været nødsaget til at anskaffe dataprogrammer og hyre konsulentbistand for opkrævningen. Det er et meget upopulær gebyr, som også medfører mange henvendelser til forvaltningen. 

Randers Kommune har i perioden 2010 til 2016 opkrævet omkring ca. 800.000 kr. om året hos omkring 3.400 virksomheder, gebyret har siden 2011 været 260 kr. + moms i alt 325 kr. I 2016 dog fastsat til 240 kr. + moms.

Forvaltningen har i 2016 foretaget en analyse af omkostningerne på området, der ikke kan henføres til de enkelte ordninger. Da det ikke længere er en direkte kommunal opgave generelt at rådgive og vejlede erhvervsvirksomheder medmindre det er myndighedsrelateret, er den eneste faste udgift et gebyr til det centrale AffaldDataRegister på ca. 100.000 kr. om året. En stor del af de resterende omkostninger går til de direkte og indirekte administrationsomkostninger.

Økonomi

Ved ikke at opkræve gebyret forventes det, at udgifterne her nu kan reduceres til under 300.000 kr. i 2016 og mindre i de kommende år. Det oparbejdede overskud vil kunne dække de forventede omkostninger i de kommende 4-5 år.

Økonomien indenfor området skal hvile i sig selv.

Spørgsmål og svar

Hvad omfatter administrationsgebyret?

Administrationsgebyret opkræves for at dække omkostninger til bl.a.

Administrationsgebyret på 260 kr. ekskl. moms opkræves altså for at dække de generelle omkostninger til administration, som Randers Kommunes affaldskontor har i forhold til erhverv.

Vi har aldrig betalt administrationsgebyr før. Hvorfor skal vi betale nu?

I har nu nok betalt det før, men har bare ikke opdaget det. Til og med 2009 blev gebyret trukket over ejendomsskatten. Fra 2010-2011 blev alle virksomheder opkrævet et samlet beløb for adgang til genbrugspladserne og administrationsgebyr.

Den 1. januar 2012 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Den fastsætter principperne for hvilke virksomheder, der skal betale administrationsgebyr, og derfor sidder du nu med en separat regning i hånden. Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet.

Min virksomhed har fået flere regninger?

Virksomheden skal betale et administrationsgebyr for hver af de underafdelinger, der er beliggende i Randers Kommune, dvs. at der betales et administrationsgebyr for hvert p-nr. (=produktionsenheds nr.), som virksomheden har.

Nabovirksomheden har ikke modtaget en regning på administrationsgebyret?

Følgende virksomheder skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen fritages for at betale administrationsgebyr:  

  • Virksomheder, der har en branchekode, der fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og har højst 1 person ansat.
  • Virksomheder med en virksomhedsform, der fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1 og ingen ansatte. 
  • De virksomheder, der havde en omsætning under 300.000 kr. i 2012 i følge SKAT's liste.

 Disse virksomheder har vi ikke sendt regningen på Administrationsgebyret ud til.

Betaling for brug af genbrugspladserne

Fra 1. januar 2012 er det ikke længere lovpligtigt at alle virksomheder skal betale for adgang til genbrugspladserne. Kun de virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, skal købe et adgangsmærkat. Mærkat kan købes enten på Affaldsterminalen eller på Affaldskontoret.

Læs mere om adgangsmærkaterne til genbrugspladserne her.

Jeg bruger ikke kommunens ordninger

Selvom du har indgået aftaler med private renovatører om bortskaffelse af dit affald, skal du stadig betale det generelle administrationsgebyr. Årsagen er at administrationsgebyret dækker de generelle omkostninger til administration, f.eks. udarbejdelse af regulativer og affaldsplaner. Administrationsgebyret skal således betales lige meget om du bruger Randers Kommunes ordninger eller ej. Du producerer jo stadig affald, som skal bortskaffes efter de regler, der gælder i Randers Kommune.

Jeg har ikke noget affald

Alle aktive virksomheder har som udgangspunkt affald. Selv meget små virksomheder har typisk lidt affald som papiraffald, en computer eller dagrenovationslignende affald. Der er ingen regler for, hvor meget eller hvor lidt affald din virksomhed skal producere for at undgå at betale administrationsgebyr.

Min virksomhed er ophørt/lukket

Hvis din virksomhed er ophørt, kan du blive fritaget for at betale administrationsgebyr. Som dokumentation vedhæftes en erklæring fra SKAT eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at din virksomhed er lukket.

Min omsætning er under 300.000 kr.

Virksomheder, der i 2013 havde en omsætning under 300.000 kr., kan blive fritaget for administrationsgebyr i 2014. Randers Kommune har ud fra lister modtaget fra SKAT ikke sendt regninger ud på Administrationsgebyret til de virksomheder, der i 2013 havde en omsætning på under 300.000 kr.

Min virksomhed er ny og har ikke et regnskab for 2013

Hvis din virksomhed er startet i 2013, skal du sende os en kopi af de omsætningstal, du har indberettet til SKAT for 2013.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Efter betalingsfristens udløb sender vi en rykker med rykkergebyr til dem, der ikke har betalt. Hvis du stadig ikke betaler, sender vi sagen til inkasso hos SKAT.

Bemærk at der ved for sen betaling løber gebyrer og renter på regningen.

Min virksomhed har været lukket længe, hvorfor har jeg fået en regning?

Kommunen bruger oplysningerne i CVR-registret pr. 1. januar 2014 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at fastsætte, hvem der skal betale administrationsgebyr. Det er virksomhedens eget ansvar at sørge for at CVR-registret er opdateret.  

Virksomhedens CVR-data kan ændres på https://indberet.virk.dk eller kontakt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tlf. 33 30 77 00 eller på www.cvr.dk.

CVR-oplysningerne er nu blevet rettet, kan jeg fritages for gebyret?

Nej. Oplysningerne, der ligger til grund for affaldsgebyret for 2014, er de oplysninger, der fremgik af CVR-registret den 1. januar 2014, jf. affaldsbekendtgørelsen § 58, stk 5. Dine rettelser kan dog have betydning for opkrævning af administrationsgebyr i de efterfølgende år.

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed i CVR?

Log ind på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.cvr.dk med digital signatur og ret i dine oplysninger.

Kan jeg klage over Affaldskontorets afgørelse?

Reglerne for hvordan administrationsgebyret skal fastsættes og opkræves samt hvilke virksomheder, der kan fritages fremgår af Affaldsbekendtgørelsen.
Afgørelser, som er truffet efter Affaldsbekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. Affaldsbekendtgørelsens §104.