Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Når forslaget til en lokalplan er offentliggjort, må der ikke retligt eller fysisk foretages ændringer i området, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse. Der er derfor et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse efter planlovens § 17.

Det midlertidige forbud gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er offentliggjort.

Når høringsperioden er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer, hvis de er i overensstemmelse med lokalplanforslaget og kommuneplanen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i området kan fortsætte.

 

Retsvirkninger lokalplaner

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke – retligt eller faktisk - etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jfr. planlovens § 18. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

 

Retsvirkninger kommuneplantillæg

Byrådet kan modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området, jfr. planlovens § 12, stk. 2 og 3.